Welkom

Voorwoord

Iedere organisatie kiest – ingegeven door haar eigen kernwaarden – een positie ten opzichte van bedrijfsresultaat, de omgang met mensen en de inzet voor natuur en milieu. Voor Brabant Water is dat niet anders. Uiteraard ligt onze prioriteit bij het goed uitvoeren van onze kerntaak: altijd en overal water leveren van onberispelijke kwaliteit. Duurzaamheid maakt daarbij al jaren integraal deel uit van onze bedrijfsvoering. In toenemende mate zetten we ons in om tot een optimale balans tussen people, planet en profit te komen.

Met dit MVO-verslag 2017 willen we transparant zijn over onze inzet op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid, mens en milieu en willen we ook graag verantwoording a eggen. Als semipublieke onderneming voeren we namelijk ook activiteiten uit die niet wettelijk verplicht samenhangen met onze kerntaak, maar waarvoor we wél nadrukkelijk kiezen. Omdat we dankzij onze unieke kennis en met relatief weinig extra middelen echt maatschappelijk van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Dus kwamen we in 2017 met een natuurvisie die ervoor zorgt dat we nog bewuster omgaan met de natuurwaarden in onze gebieden. Met het plaatsen van zonnepanelen versterkten we onze klimaatneutraliteit. Onze zonnepanelen wekken nu al het energieverbruik op van alle achthonderd Brabant Water-medewerkers en hun gezinnen. Ook namen we onze verantwoordelijkheid om een maatschappelijk partner te zijn voor mensen in de Brabantse samenleving en daarbuiten; we gaven onder meer gastlessen over drinkwater op basisscholen, gingen de dialoog aan met onze klanten, bestreden obesitas, hielpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en deelden onze kennis met mensen in ontwikkelingslanden.

Zo’n maatschappelijke visie en aanpak past in het DNA van ons bedrijf: onze grondstof komt uit de natuur, ons totale vermogen wordt opgebracht door klanten, onze organisatie draait goed dankzij de tomeloze inzet van onze medewerkers. Al die zaken schatten we op waarde door ook – trots, enthousiast, gedreven én op een verantwoorde manier – iets terug te doen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guïljo van Nuland

Algemeen Directeur

 

 

 

Brabant Water en MVO

Brabant Water en MVO

Brabant Water wint, zuivert en distribueert water van uitstekende kwaliteit voor 2,5 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant en een klein deel van Zeeland. In dat proces van bron tot kraan doen we nadrukkelijk meer dan de Drinkwaterwet van ons verlangt. Bijvoorbeeld door een duurzame bedrijfsvoering te hanteren, een betrokken werkgever te zijn en ons actief in te zetten voor de Brabantse samenleving. Zo leveren we een maatschappelijke, duurzame bijdrage in het verlengde van onze kerntaak.

Zorg voor bron en natuur

Zorg voor bron en natuur

Wie wel eens wandelt door prachtige natuurgebieden als de Groote Heide, het Buulderbroek of de Nulandse Hei, bevindt zich op dat moment midden in een waterwingebied van Brabant Water. Rechtstreeks uit die natuur halen we de basis voor ons drinkwater: grondwater. Puur voor het drinkwater zou het voldoende zijn om onze waterwingebieden zo te beheren dat de kwaliteit en veiligheid van onze bronnen gegarandeerd zijn, nu en in de toekomst. Toch levert Brabant Water hierbij bewust extra inspanningen, om zo nog meer van toegevoegde waarde te zijn voor de natuur.

Energiebesparing

Brabant Water verbruikte in 2017 circa 73 miljoen kilowattuur (kWh) elektriciteit voor de productie (onttrekking en zuivering) en distributie (transport) van drinkwater. Dat is 0,368 kWh per m3 drinkwater. Ten opzichte van het verbruik in 2016 is dat 0,54 procent minder en ten opzichte van het peiljaar 1990 een energiebesparing van 12,5 procent. Daarnaast werd er 3,2 miljoen kWh verbruikt op onze kantoren. Dat is 84 duizend kWh meer dan vorig jaar. Dit komt door de toename van het laden van elektrische auto’s en de toename van de bezetting op de kantoorlocaties.

 

Hieronder een greep uit de stappen die in 2017 werden gezet om energie te besparen:

  • Hostbesturing
   Meerdere waterproductiebedrijven leveren drinkwater aan een bepaald gebied. De hostbesturing zorgt ervoor dat de inzet van de waterproductiebedrijven goed op elkaar wordt afgestemd, waardoor de drinkwaterlevering binnen het gebied optimaal is. Optimaal betekent dat de druk in het leveringsgebied overdag, ’s avonds en ’s nachts niet te laag en ook niet te hoog is. Dit bespaart energie. Brabant Water heeft in totaal twaalf gebieden waar hostbesturing mogelijk een toegevoegde waarde heeft. In 2017 waren drie gebieden al voorzien van hostbesturing. De overige negen gebieden volgen in de komende vier jaren.
  • Optimalisatie van winputten
   Als de pompdruk van winputten wordt ingeregeld op basis van de grondwaterstand is er minder elektriciteit nodig om grondwater op te pompen. Bij de winningen in Genderen, Roosendaal, Wouw, Seppe, Schijf en Haaren kan 1,1 miljoen kWh/jaar aan energie worden bespaard; dat is circa 2 procent van ons totale energieverbruik. In 2017 is verder onderzocht hoe deze besparing per locatie gerealiseerd kan worden. De potentie is het grootst op waterproductiebedrijf Seppe. De optimalisatieslag wordt meegenomen in de renovatie, die in 2020 gepland staat.
  • Hogedruk-optimalisatie
   In 2017 is een nieuw ontwerp voor hogedrukbesturing gemaakt voor alle waterproductiebedrijven en op- en aanjagers. In de eerste helft van 2018 wordt dit ontwerp uitgetest op drie pilotlocaties, met als doel drukschommelingen en drukpieken te voorkomen en zo energie te besparen. Een eerste ruwe schatting is dat we hiermee ongeveer 5 procent van het energieverbruik op een productielocatie kunnen gaan besparen. Brabant Water breed is hiermee een besparing van 2 procent mogelijk. De aanjager in Dongen is in 2017 voorzien van een frequentieregeling op de hogedrukpompen, waardoor een energiebesparing wordt behaald van 35.000kWh/jaar.
  • Drukoptimalisatie verbruiksgebieden
   Om energie te besparen, onderzoeken we de mogelijkheden om de leveringsdruk te optimaliseren. In 2017 is deze optimalisatie – als eerste van een reeks – uitgevoerd in het Land van Heusden en Altena (verbruiksgebied Genderen). Hierna wordt naar het verbruiksgebied Roosendaal gekeken.
  • Onderhoud en vervanging
   In Seppe leidde de vervanging van luchtbehandelingskasten in 2017 tot een forse energiebesparing van circa 137.000 kWh. De renovatie van waterproductiebedrijf Oirschot heeft in 2017 geresulteerd in 85.000 kWh aan energiebesparing. Voor Bergen op Zoom is een grote renovatie voorbereid die naar verwachting 10 tot 15 procent energiebesparing op deze locatie gaat opleveren. Deze renovatie wordt in 2018 opgeleverd.

Zorg voor de mens

Zorg voor de mens

Brabant Water heeft aandacht voor de mensen binnen en buiten haar organisatie. We stellen ons actief op als maatschappelijk partner voor de Brabantse samenleving, hechten veel waarde aan de relatie met onze klanten en zijn betrokken bij onze medewerkers. Ook delen we onze kennis met burgers in ontwikkelingslanden.